Chinese | English

Contact Us >>

Contact >>

Tel:+86-771-4515611,4515285
Fax:+86-771-4515285
E-mail:info@qianfan-education.com
Address:19 Yingkai Road, Nanning, Guangxi, China

Contact Us
Index > Contact Us

Company: Nanning QF Science & Education Co., Ltd.
Address: 19 Yingkai Road, Nanning, Guangxi, China
Zip Code: 530031 
TEL : +86-771-4515611, 4515285
FAX : +86-771-4515285
E-mail : info@qianfan-education.com